Välkommen till Johannelunds scoutkår, en del av Scouterna

Kallelse till kårstämma 2018 i Johannelunds scoutkår

Tid: Måndagen den 19 mars kl 19.00
Plats: Vivelvägen 8

§ 0.

Mötet öppnas

§ 1.

Val av ordförande för stämman

§ 2.

Val av sekreterare för stämman

§ 3.

Justering av röstlängden

§ 4.

Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

§ 5.

Frågan om kårstämman behörigen sammankallats

§ 6.

Godkännande av dagordningen

§ 7.

Föredragning av kårstyrelsens verksamhetsberättelse, resultat-, balansräkningen och revisionsberättelsen för det närmast föregående verksamhetsåret

§ 8.

Frågan om fastställande av balans- och resultaträkningen samt om beviljande av ansvarsfrihet åt kårstyrelsens ledamöter för det närmast föregående verksamhetsåret

§ 9.

Beslut i anledning av kårens vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen

§ 10.

Behandling av motioner till kårstämman

§ 11.

Fastställande av medlemsavgift för det närmast följande verksamhetsåret

§ 12.

Fastställande av verksamhetsplan för det närmast följande verksamhetsåret

§ 13.

Fastställande av budget för det närmast följande verksamhetsåret

§ 14.

Val av kårordförande och vice kårordförande

§ 15.

Val av övriga ledamöter i kårstyrelsen

§ 16.

Val av revisorer och revisorssuppleanter

§ 17.

Val av valberedning

§ 18.

Val av Johannelunds scoutkårs delegater till Scouternas stämma för tiden intill nästa

möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

§ 19.

Val av Johannelunds scoutkårs delegater till distriktsstämman för tiden intill nästa möte med kårstämman samt av samma antal suppleanter för dessa

§20.

Stämmans avslutande

 

Välkomna!

 

Extra information